برگه‌دان fichier

فارسی : برگه‌دان

انگلیسی : fichier