عطرمایه essence

فارسی : عطرمایه

انگلیسی : essence