آرایه‌گری، آرایش، -آرایی decoration

فارسی : آرایه‌گری، آرایش، -آرایی

انگلیسی : decoration