افشرده concentrate

فارسی : افشرده

انگلیسی : concentrate