رده، طبقه classe

فارسی : رده، طبقه

انگلیسی : classe