راتبه‌گیر boursier

فارسی : راتبه‌گیر

انگلیسی : boursier