باند، نوار 1 bande

فارسی : باند، نوار 1

انگلیسی : bande