خودكار، خودبه‌خود automatique

فارسی : خودكار، خودبه‌خود

انگلیسی : automatique