سرگذشت خود، سرگذشت من، شرح حال خود، شرح حال من، زندگی‌نامه خود، زندگی‌نامه من، زندگی‌نامه خودنوشت autobiographie

فارسی : سرگذشت خود، سرگذشت من، شرح حال خود، شرح حال من، زندگی‌نامه خود، زندگی‌نامه من، زندگی‌نامه خودنوشت

انگلیسی : autobiographie