بزرگراه autobahn

فارسی : بزرگراه

انگلیسی : autobahn