آبزی‌دان aquarium

فارسی : آبزی‌دان

انگلیسی : aquarium