پوشْ‌برگ aluminium foil

فارسی : پوشْ‌برگ

انگلیسی : aluminium foil