قطعه‌بندی segmentation

فارسی : قطعه‌بندی

انگلیسی : segmentation