قطعه کد code segment

فارسی : قطعه کد

انگلیسی : code segment