قاپ(قرارداد انتقال پرونده) FTP

فارسی : قاپ(قرارداد انتقال پرونده)

انگلیسی : FTP