قابک فرزند Child frame

فارسی : قابک فرزند

انگلیسی : Child frame