قابل استفاده usable

فارسی : قابل استفاده

انگلیسی : usable