قام(قرارداد انتقال ابرمتن) HTTP

فارسی : قام(قرارداد انتقال ابرمتن)

انگلیسی : HTTP