طرح‌واره schema

فارسی : طرح‌واره

انگلیسی : schema