کنترل‌کننده controller

فارسی : کنترل‌کننده

انگلیسی : controller