کوانتوم quantum

فارسی : کوانتوم

انگلیسی : quantum