کدگشایی decoding

فارسی : کدگشایی

انگلیسی : decoding