کد بندی Encoding

فارسی : کد بندی

انگلیسی : Encoding