کاهش دادن reduce

فارسی : کاهش دادن

انگلیسی : reduce