کارانداز Actuator

فارسی : کارانداز

انگلیسی : Actuator