کلید خصوصی Private key

فارسی : کلید خصوصی

انگلیسی : Private key