کلید میانبر Hot Key

فارسی : کلید میانبر

انگلیسی : Hot Key