گِرد کردنِ کاهشی round-down

فارسی : گِرد کردنِ کاهشی

انگلیسی : round-down