گِرد کردنِ افزایشی round up

فارسی : گِرد کردنِ افزایشی

انگلیسی : round up