گِرد کردن round-off

فارسی : گِرد کردن

انگلیسی : round-off