گوی کنترلی trackball

فارسی : گوی کنترلی

انگلیسی : trackball