گزیننده selector

فارسی : گزیننده

انگلیسی : selector