گشتاورِ نیروی پیچشی torque

فارسی : گشتاورِ نیروی پیچشی

انگلیسی : torque