گرداننده handler

فارسی : گرداننده

انگلیسی : handler