گرداننده driver

فارسی : گرداننده

انگلیسی : driver