گیرندگی Receptivity

فارسی : گیرندگی

انگلیسی : Receptivity