گیرنده receiver

فارسی : گیرنده

انگلیسی : receiver