گیر اندازی Capture

فارسی : گیر اندازی

انگلیسی : Capture