گذار transition

فارسی : گذار

انگلیسی : transition