چندکاربره multi-user

فارسی : چندکاربره

انگلیسی : multi-user