چندکلیدی multikey

فارسی : چندکلیدی

انگلیسی : multikey