چندمنظوره multi-purpose

فارسی : چندمنظوره

انگلیسی : multi-purpose