چندمجرایی multichannel

فارسی : چندمجرایی

انگلیسی : multichannel