پنجره ریشه Root Window

فارسی : پنجره ریشه

انگلیسی : Root Window