پهن-باند broadband

فارسی : پهن-باند

انگلیسی : broadband