پس‌پرداز Post Processor

فارسی : پس‌پرداز

انگلیسی : Post Processor