پشت‌بند trailer

فارسی : پشت‌بند

انگلیسی : trailer