پشتیبانی زیر پوسته subshell support

فارسی : پشتیبانی زیر پوسته

انگلیسی : subshell support