پشتیبانی backing

فارسی : پشتیبانی

انگلیسی : backing