پس مانده Residual

فارسی : پس مانده

انگلیسی : Residual